Huddinge sjukhus vårdprogram

Degenerativt Trauma Metastas Deformitet RA
Idiopatisk skolios Idiopatisk skolios:

Definition: 
Deformering av kopelaren i samtliga tre plan ( hypokyfos thorakalt, rotation av kotor, translation i coronalplan) med okänd orsak.

Typer:
Infantil (0-4år), juvenil (4-9) och adolescent (10-19), beroende på debutålder.
Kan även grupperas i early och late onset, med dikotomin vid 10 år.
Uppdelning även efter nivå: Thorakal, thorakal med sekundär thorakolumbal, dubbel thorakal, thorakolumbal, lumbal, dubbelkrök. Se även klassifikation enligt King.

Hereditet: 
Ärftlig belastning, 50% av fall har nära släkting med skolios.

Etiologi: 
Okänd. Behandlingskrävande skolios 10ggr vanligare hos flickor.

Patogenes: 
Infantil går ibland spontant i regress, de övriga är antingen stationära eller progredierar. Progressrisk starkt korrelerad till ålder, ju yngre desto större risk. Progress vanlig vid tillväxtspurt, d.v.s. året innan mensdebut. Risk för fortsatt progress 2 år efter mensdebut, särskilt vid krök över 30. Hos färdigvuxen ringa risk för progress vid krök <60°, dock statistiskt progress med c:a 1°/ år.

Symptom: 
Deformering av rygg, bröstkorg med assymetri av revben, axelhöjd, midjeveck. Late onset, dvs efter 10 åå ger endast kosmetiska besvär. Vid lumbala krökar och cervicothoracala viss ökad risk för värk. Vid skolios med debut före 10 års ålder, sk early onset, som ej behandlas finns risk för utveckling av en uttalad krök över 90, vilket kan ge andningspåverkan med sekundär hjärtsvikt av högerkammartyp och cor pulmonale.

Utredning: 
Skolscreening av skolläkare/ skolsköterska i form av undersökning av alla skolbarn i klass 4 och 6, dvs i åldern 11 och 13 år. Adams test d.v.s. inspektion av rygg vid framåtböjning samt mätning av ATR (angle of trunc rotation) med skoliometer. Remiss till skoliosmottagning vid ATR > 8.

På skoliosmottagning beställes rtg helrygg i stående vid ATR > 10, eller betydande bålassymetri. Vid neurologiska symptom eller fynd och vid atypiska krökar såsom vä- konvexa utföres MRT, pga risk för missbildningar i skelett och nervsystem (kotmissbildning, spinal dysraphism, syringomyeli, tumor) som underliggande orsak till deformitet. Vid värk i rygg hos barn, i synnerhet nattlig värk, samt assymetrisk framåt böjning bör tumor misstänkas.

Behandlingsalternativ: 
Observation, korsett, op.

1.Växande individ: Baseras på risk för progress vilket avgörs av ålder, pubertetsutveckling och grad av skolios (Cobbvinkel).

Cobbvinkel 25°- 45°: Om minst 1 år av tillväxt återstår, dvs inledes vanligen före 15åå: Bostonkorsett som bäres t.o.m. 16 åå, minst 2år efter mensdebut, korsett 23/24 dygnets timmar. 
Om pat. yngre än 10 år, blir korsettbehandling orealistisk lång. Föreslå korsett till 10 år, därefter av korsettering och operation om progress > 45 grader.

Cobbvinkel > 45°: Operation. Fusion + fixation.
Grundprincipen är bakre stelop. in i normal ryggkonfiguration i alla tre plan. Innebär oftast från änd kota +1 segment thorakalt till ändkota +1 segment lumbalt. Kombinera med convex costoplastik om betydande puckel.
Alternativ metod är främre operation transthorakalt. Den kan ofta göras något kortare, ger möjligen en bättre reduktion av "puckeln"och bättre kyfosering, samt sparar muskulatur posteriort. Isolerad främre fusion + instrumentering att föredra om främre release anses nödvändig för bakre korrektion (Cobb >80 grader, stel). Vid betydande krök (Cobb>70 grader) resektion av revbenshuvud för förbättrad korrektion.

  Om krök > 45 grader hos barn < 5 år överväg "growing rod" teknik utan fusion, för att maximera längdtillväxt. Problem kan dock förutses.
Vid thorakolumbal krök är främre op. förstahandsval. Kortare segment av ryggen behöver stelopereras, vilket är en relativt större fördel i ländryggen än i bröstryggen.
Vid dubbel thorakal krök, instrumentera den övre kröken om den "konvexa" axeln står lågt och kröken är stel.

2. Färdigvuxen individ: Grundläggande ingen behandling pga liten risk för progress, korrektionsgrad begränsad, effekt på värk begränsad, betydande komplikationsrisk.

Relativ op.indikation: 
Värk, kosmetiska problem, i synnerhet vid progress av krök. Flexibel krök ger goda resultat, medan vid rigid krök indikationen är uttalat relativ.

Preop. Utredning: 
Skolios bilder inkl. sidoböjningsbilder. CT apexkota. MR enl. ovan. SEP. Fotografering. 

Smärtlindring: 
PCA/ epidural/ iv morfin 3-5 dagar + per oral alvedon+ doloxene . Därefter enbart peroral. 

Mobilisering: 
Så snabbt smärtan tillåter. Målsättning: Sitta dag 2, stå dag 3, gå dag 4, hem dag 7, skola dag 30, lätt jogging, simning, cykling  dag 90. Skolgymnastik+sport dag 180.

Kongenital skolios
Neuromuskulär skolios
Scheuermann
Kyfos
Kongenital kyfos
Osteoporotisk kyfos
Posttraumatisk kyfos
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senast uppdaterad: 2012-09-28